Yönetmelikler

OIKEOS Hıristiyan Ağı'NIN YASALLARI

(A 501 (c) (3) Kamu Yardım ve Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluş)

MADDE I. ADI

Bu kuruluşun adı: OIKEOS Christian Network (bundan böyle "Şirket" olarak anılacaktır) olacaktır.

MADDE II. GİRİŞ

Kurumun yönetişimi 3 takımdan oluşacaktır - Liderlik Ekibi, Gözetim Ekibi ve Finans Ekibi. Bu 3 ekip, münhasıran değil, birlikte, Kurumun yönetimini oluşturur. Kurumun yönetişimi, ağa bağlı bir kilisenin veya bir grup yerel cemaatin yerel özerkliğinden farklıdır. Kurum yönetimi, yetkileri üzerinde kontrol ve dengeleri olan karar verme ekipleri prensibine dayanmaktadır. Her takıma kararlaştırılan sınırlar dahilinde belirli bir özerkliğe izin verilir (iç tüzükte veya 3 takımın tamamının rızasıyla detaylandırıldığı gibi). Tek taraflı otorite konsolidasyonundan kaçınmak için 3 ekibin her biri için kontroller ve dengeler mevcuttur. Finans Ekibi soru sorabilir ve gerekirse herhangi bir masrafı reddedebilir. Liderlik Takımı ayrıca, gözetim ekibinden alınan kararları sorgulayabilecek ve gerekirse sorunu çözmek için üç ekibin bir toplantısını çağırabilecek kontroller ve dengeler içerir. Eğer böyle bir toplantı çağrılırsa ve katılan herkesin çoğunluk kararıyla sonuçlanmazsa, her takımdaki oy çokluğu tek bir oy oluşturur ve bu gibi konularda 2 oydan 3'si konuyu belirler. Liderlik Takımı içerisinde her gün yapılan operasyonları koordine eden ve uygun şekilde üç takımın danışmanıyla organizasyonun yönünü yönlendiren 3 Subay bulunmaktadır. Memurların Liderlik Takımı toplantılarında, bundan sonra tartışılacak olan, telafi edilmeyen Memurların personel kararları dışında oyları yoktur. Liderlik Takımı'nın oy kullanan üyeleri, Memurları üçte iki oyla geçersiz kılabilir. Memurlar liderlik toplantı gündemlerini yürütür ve Liderlik Ekibi, Gözetim Ekibi ve Finans Ekibinin kuruluşla ilgili konularda güncel olmasını sağlar. Finans Ekibi, üçte iki oyla Finans Ekibini geçersiz kılabilecek Gözetim Ekibi tarafından kontrol edilir ve dengelenir.

MADDE III. OFİSLER VE ACENTALAR

Bölüm 1. Müdürlük. Şirketin ana ofisi 845 E. New Haven Avenue, Melbourne, Florida 32901 adresinde yer alacaktır. Şirket, Liderlik Ekibi tarafından belirlenecek yerlerde başka ofislere ve iş yerlerine sahip olabilir.

Bölüm 2. Kayıtlı Ofis. Bu Şirketin Kayıtlı Ofisinin ve bu adresteki Temsilcinin adresi: Arias Bosinger, PLLC, 845 E. New Haven Avenue, Melbourne, Florida 32901.

Bölüm 3. Kayıtlı Temsilci. Kayıtlı Temsilcinin bu Şirkete karşı sorumluluğu aşağıdakilerle sınırlıdır:

 1. Kayıtlı Temsilci, Kuruma hitap eden veya Kuruma sunulan tüm resmi bildirimleri, iletişimleri veya yasal işlemleri Kurumun son bilinen adresine e-postayla gönderir veya e-postayla gönderir.

MADDE IV. AMAÇ, KAPSAM VE YETKİ

Bölüm 1. Amaçlar. İncil eğitim yaşamın yeni bir arada bir yürüyüş için organizasyonun amacıdır. Tanrı'nın lütfu ve Mesih'teki kimlikleri özgürce paylaşan inananlar içindir. Her mümin, kutsal ruh armağanının birleştirici gücünde, Tanrı'nın iyi, kabul edilebilir ve mükemmel iradesini tatmin ettiğini kanıtlayarak büyür. Tanrı'nın ailesinde tüm inananların kardeş olarak paylaştıkları İsa Mesih'in ortak inancına dayanan karşılıklı saygı, her müminleri Tanrı Sözü'ne göre özellikle Mesih'in bedeninde öğrenmeye, olgunlaşmaya ve işlev görmeye teşvik eder.

Şirket, 501 tarihli İç Gelir Kanunu'nun 3 (c) (1986) Bölümü kapsamında, sadece yardım, dini ve eğitim amaçlı düzenlenmiştir.

Bölüm 2. Kapsam. Kurumun, sunulanlara değer ve fayda ve devam edip etmeyeceğini belirlemek için üç yıllık bir inceleme yapması gerekmektedir. Ekipler üzerinde kontroller ve dengeler kurulacak ve gözetim için korunacaktır. Lider gelişimi veya mentorluk arzusu İncil eğitiminin sürekliliği için çok önemlidir, bu nedenle yeni ekip üyelerini tanıtmak önemlidir. Fikri mülkiyet hakları, kendilerine katkıda bulunan bireylere aittir. İncil eğitimi için kaynaklar daha büyük toplantılar, sosyal yardımlar, liderlik gelişimi, kurslar ve ziyaretler yoluyla paylaşılmaktadır. Yerel düzeyde yaşayan Word'ü desteklemeye odaklanılması öncelikli olarak sürdürülecektir. Ağ oluşturma, web sitesi, periyodik toplantılar, konferanslar, kurslar, bakanlık ziyaretleri veya üç ekip tarafından uygun görülen herhangi bir faaliyetin desteklediği destek ve paylaşılan fayda içindir.

Bölüm. 3 Yetkileri. Kurum aşağıdaki yetkilere sahiptir:

 1. Bir fonu veya fonları ve kişisel mülkleri almak ve sürdürmek, gelir ve gelirin tamamını veya bir kısmını yukarıdaki madde IV, Bölüm 1'de belirtilen amaçlar için kullanmak ve uygulamak.
 2. Bir veya daha fazla ofise sahip olmak ve işlerini Florida Eyaleti veya Liderlik Ekibi tarafından belirlenebilecek başka herhangi bir yerde yürütmek ve sürdürmek.
 3. Florida Kar Amacı Gütmeyen Şirketler Yasası'nda belirtilen bu yetkilerin tümüne sahip olmak ve bunları kullanmak. Tek başına veya diğer şirketler, firmalar veya bireylerle ilişkili olarak yukarıda IV.Madde, Bölüm I'de belirtilen yetkilerden herhangi birinin gerçekleştirilmesi veya ilerletilmesi için gerekli olan her şeyi, gerekli ve her şeyi yapmak; ve yukarıda belirtilen amaçlarla veya bunların herhangi bir kısmı ya da bir kısmı ile ilgili ya da bunlarla bağlantılı ya da bunlarla bağlantılı olan, bunlarla ilişkili ya da bunlarla bağlantılı diğer her türlü fiili ya da fiili, şeyi ya da şeyi yapmak;

MADDE V. ÜYELİK

Kurumun üyesi ve Kurum'un sermaye stoku yoktur.

MADDE VI. HÜKÜMET EKİPLERİ

Bölüm 1. Giriş. Üç yönetişim ekibi olacaktır: Liderlik Ekibi, Gözetim Ekibi ve Finans Ekibi.

Bölüm 2. Nitelikler. Tüm yönetişim ekibi üyeleri yirmi beş (25) yaş ve üzeri gerçek kişilerdir. Üyelerin Florida Eyaleti sakinleri olması gerekmez. Belli bir evli çiftin yalnızca bir eşi üç yönetim ekibinden herhangi birinde görev yapabilir. Örgütün büyümesinin gelecekteki bir noktasında, Liderlik Ekibi, belirli bir evli çiftin sadece bir eşinin, sadece herhangi birisine değil, üç yönetim ekibinden herhangi birine hizmet edebileceğini belirleyebilir. Bir üye, Kurumun amaçlarına ve faaliyetlerine ilgi göstermeli ve zamanını, tavsiyesini, yeteneğini, enerjisini ve Kurumun amaçlarına ve faaliyetlerine destek vermekle ilgilenmelidir. Bir yönetişim ekibi üyesi, ekip toplantılarının en az% 75'ine telefon veya video konferans yoluyla şahsen katılmaya istekli olmalıdır.

Bölüm 3. Seçim / Atama. Bundan sonra tarif edilecektir.

Bölüm 4. İstifa; Boş Kadrolar; Kaldırma; devamsızlık; Artışlar.

 1. İstifa. Herhangi bir yönetişim ekibi üyesi, Ekibe yazılı bildirimde bulunmak suretiyle istediği zaman istifa edebilir. Bu istifa, burada belirtilen zamanda yürürlüğe girer; ve aksi belirtilmedikçe, bu istifanın kabul edilmesi, yürürlüğe girmesi için gerekli değildir.
 2. İşler. Herhangi bir yönetişim takımında ara dönem istifa, görevden alınma, ölüm veya başka bir sebeple meydana gelen herhangi bir boşluk, Liderlik Ekibi'nin oy hakkı (tazminatsız) üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyu ile doldurulur. Boşluğu doldurmak için seçilen bir üye, selefinin görev süresinin dolmamış süresi için seçilir. Boşluğu doldurmak üzere seçilen bir üyenin görev süresi, seçimle başlar.
 3. Atanan Üyelerin Kaldırılması. Bildirim, bir toplantının amacının bir yönetişim ekibi üyesinin görevden alınmasını dikkate almak olduğunu gösterdiğinde, Kurumun Liderlik Ekibi'nin bir toplantısında, herhangi bir yönetişim ekibi üyesi, tarafın oyu ile sebep gösterilmeden görevden alınabilir. Liderlik Ekibinin en az üçte ikisi.
 4. Devamsızlık. Bir yönetişim ekibi üyesi, Takımın çoğunluğunun onayı olmadan herhangi bir on iki (3) ay boyunca üç (25) ardışık toplantıyı veya toplantıların% 12'inden fazlasını gözden kaçırırsa, bu tür devamsızlıklar, böyle bir kişinin kendi teklifini oluşturduğu kabul edilir Takımdan istifası; ancak, geri kalan Ekip üyeleri bu istifayı kabul etme veya reddetme yetkisine sahiptir.

MADDE VII. LİDERLİK EKİBİ (YÖNETİM KURULU)

Bölüm 1. Görev Sayısı ve Süresi. Kurumun ticari işleri, faaliyetleri ve mülkiyeti yönetilecek, yönetilecek ve kontrol edilecek ve Kurumun yetkileri seçilen yedi oylama (7) üyeden oluşan Liderlik Ekibi (“Takım”) tarafından sağlanacak ve uygulanacaktır. Gözetim Ekibi ve yönetişim ekiplerinin tüm oy veren üyelerinin (daha sonra açıklanacağı üzere Liderlik ekibi, Gözetim ekibi ve Finans ekibi) çoğunluk oyu ile seçilen beş (5) oy kullanmayan Görevli tarafından. Sayıda hiçbir azalma görevdeki herhangi bir üyenin görev süresini kısaltamaz. Başlangıçta atanan üyelerin ilk döneminden sonra, tüm üyeler beş yıl görev yapar. Başlangıçta atanan Liderlik Takımında bir yıl hizmet veren iki oylama üyesi, üç yıl hizmet eden iki oylama üyesi ve beş yıl hizmet veren üç oylama üyesi bulunur. Bundan sonra, süresi dolan oy veren üyelerin koltuklarını doldurmak için bir seçim yapılacaktır. Liderlik Ekibi'nin bir üyesi üst üste en fazla iki dönem görev yapabilir, bundan sonra en az bir (1) yıl boyunca oturmaları gerekir. Atanan Görevliler her gün yapılan operasyonları koordine eder ve uygun şekilde üç takımın da danışmanıyla organizasyonun yönünü yönlendirir. Liderlik Takımı toplantılarında, üç yönetişim ekibinden herhangi birinde boş pozisyonların doldurulması, Finans Komitesi ve Gözetim Ekibine üyelerin atanması ve Kurum için personel alınması ile ilgili kararlar dışında oyları yoktur. Liderlik Takımı'nın oy kullanan üyeleri, Memurları üçte iki oyla geçersiz kılabilir. Memurlar liderlik toplantı gündemleri yürütür ve Liderlik, Gözetim ve Finans ekiplerini kuruluşla ilgili konularda güncel tutarlar. Görevliler her yıl değerlendirilir ve oy kullanan Liderlik Takımı üyeleri, Gözetim Ekibi üyeleri ve Finans Ekibi üyelerinin oy çokluğuyla rıza göstererek hizmetlerine devam edebilirler. Belirli bir Memur, yönetim ekiplerinin çoğunluğu tarafından ek bir yıl daha devam etmesi için onaylanmazsa, yönetişim ekibi yedek bir Görevli seçecektir.

Bölüm 2. Görevliler.

 1. Başkan, Kurumun CEO'su olarak görev yapacak ve Kurumun ticari faaliyetlerinin ruhsal gözetimine ve genel gözetimine sahip olacak, tüm Takım toplantılarını yürütecek ve tüm takımları kurumsal ilerleme ve konular hakkında bilgilendirecektir.
 2. Başkan Yardımcı (lar) ı, Başkan tarafından öngörülen veya onun yokluğunda kendi adına ve Başkan tarafından delege edildiği gibi görev ve yetkilere sahiptir.
 3. Sekreter, Liderlik Takımı toplantılarının tutanaklarını bu amaçla verilen kayıt defterlerinde tutar veya tutar; tüm bildirimlerin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ve yasaların gerektirdiği şekilde verildiğini görecektir; ve Kurumun kayıtlarının sorumlusu olacaktır. Sekreter, diğer Takım üyelerinin onayına tabi olarak, Takımın bir parçası olmayan birini dakikalar içinde yardımcı olması için atama hakkına sahiptir.
 4. Sayman, Kurumun mali kayıtlarını tutmaya veya talep üzerine Finans ekibine herhangi bir veya tüm mali kayıtların tutulmasına neden olur. Sayman, Takımın bir parçası olmayan birini, diğer Takım üyelerinin onayına tabi olarak Kurumun mali kayıtlarının tutulmasına yardımcı olmak üzere atama hakkına sahiptir.

Bölüm 3. Yetkiler ve Görevler. Ekip, Kurumun işlerinin idaresi ve Kurumun varlık ve faaliyetlerinin yönetimi ve işletilmesi için gerekli, uygun veya uygun tüm yetki ve görevlere sahip olacak ve yasalarca yasaklanmayan tüm fiil ve şeyleri yapabilir ve yerine getirebilir. Yasası, Ana Sözleşme veya bu Tüzük. Kurumun bu görev ve yetkileri aşağıdakileri içermekle birlikte bunlarla sınırlı değildir:

 1. Şirketi ve faaliyetlerini düzenleyen politikaların oluşturulması ve gözden geçirilmesi;
 2. Kurumun işleyişi için yeterli kaynakların sağlanması;
 3. Yeterli muhasebe ve finansal prosedürlerin oluşturulması ve denetlenmesi;
 4. Kurumun amaç ve hedeflerini desteklemek ve Kurum'u bu amaç ve amaçlara göre değerlendirmek;
 5. Kurum adına atanan Görevliler; ve Şirketin görev ve sorumluluklarını yazılı bir iş tanımında tanımlamanın yanı sıra Kurumun elde edeceği kriterleri belirlemek;
 6. Memurlar tarafından sunulan misyoner hediyeler için tüm önerileri gözden geçirin ve Finans Ekibinin girdisine tabi olarak ek bilgileri onaylayın, reddedin veya talep edin;
 7. Kurulan kriterlere ulaşılıp ulaşılmadığını ve Kuruma en az üç (3) yıl daha devam edip etmeyeceğini belirlemek için üç yılda bir Kurum'u gözden geçirin. Karşılaştırma kriterleri, Liderlik Ekibi, Gözetim Ekibi ve Finans Ekibinin çoğunluğu tarafından en az beş (5) net pozitif belirtinin görülebileceği olacaktır.

Bu Yönetmelikte aksine hüküm bulunmasına rağmen, Liderlik Takımı, Birleşik Devlet'in 501 (c) (3) Bölümü kapsamındaki Federal gelir vergisinden muaf bir kuruluş tarafından yürütülmesine izin verilmeyen Kurum adına herhangi bir faaliyet gerçekleştirme yetkisine sahip değildir. Birleşik İç Gelir Kodu.

Bölüm 4. Aday Gösterme ve Seçim. Aday göstermek isteyen herkes, yıllık toplantıdan en az üç ay önce aday göstermelidir. Gözetim Ekibi tüm adayların niteliklerini gözden geçirecek ve yıllık toplantıda üyelerin süresi dolmak üzere gizli oyla seçilecek. Yeni seçilen Ekip üyelerinin süresi yıllık toplantı tarihinde başlayacaktır. Mevcut Ekip üyeleri görev süreleri doluncaya kadar görev yapmaya devam edecektir.

Bölüm 5. Tazminat. Finans Ekibinden alınan Gözetim Ekibi, maaşların ne zaman başlanacağına ve üç Memurun maaş miktarına ne kadar başlayacağını belirler. Kurumun mali kaynaklarına bağlı olarak, memurlar birer birer veya bir kerede maaş almaya başlayabilir. Ekibin oy kullanan tüm üyeleri, görevlerini yerine getirirken ortaya çıkan masrafların makul olarak ilerletilmesine veya geri ödenmesine izin verilmesi dışında, tazminatsız hizmet edecektir.

MADDE VIII. LİDERLİK EKİBİ TOPLANTILARI

Bölüm 1. Toplantı Yeri. Takımın veya Takım veya Başkan tarafından belirlenen herhangi bir komitenin yıllık, düzenli veya özel toplantıları Kurumun ana ofisinde veya Takımın veya herhangi bir komitenin olabileceği gibi başka herhangi bir yerde yapılacaktır. zaman zaman atamak.

Bölüm 2. Yıllık Toplantılar. Ekibin yıllık toplantısı, Karar gereği ekip farklı bir zaman tayin etmediği sürece her yılın Ağustos ayında yapılır.

Bölüm 3. Düzenli Toplantılar. Yıllık toplantıya ek olarak, Takımın veya Takım veya Başkan tarafından belirlenen herhangi bir komitenin düzenli toplantıları yılda en az sekiz (8) kez ve Takım veya herhangi bir komite gibi daha sık aralıklarla yapılacaktır. olabilir.

Bölüm 4. Özel Toplantılar. Liderlik Takımı'nın veya Ekip veya Başkan tarafından belirlenen herhangi bir komitenin özel toplantıları, oylama üyeleri veya Başkan tarafından her zaman çağrılabilir ve oylama üyelerinin iki (2) yazılı talebini aldıktan sonra çağrılabilir. Buna ek olarak, herhangi bir komitenin başkanı, bu komitenin özel toplantısını arayabilir ve bu komitelerin iki üyesinden yazılı talebi aldıktan sonra, bu komitenin başkanı tarafından özel bir toplantı düzenlenir.

Bölüm 5. Toplantı Bildirimi. Ekibin her toplantısının bir bildirimi, yukarıda açıklandığı gibi toplantı türüne göre Memurlardan biri tarafından elektronik olarak postalanacaktır. Bildirimde, toplantının amacı ve toplantının elektronik olarak yapılması halinde içeri arama veya görüntülü arama talimatlarını içeren saat ve yer belirtilecektir. Böyle bir bildirim bu toplantı ve herhangi bir erteleme için yeterli olacaktır.

Bölüm 6 Yetersayı ve Oylama.

 1. Yetkililerin ve Takımın yedi (7) oylama üyesinin tamamının çoğunluğu, bir toplantıda (toplam en az yedi (7) üye olarak tanımlanan) bir toplantıda, yüz yüze veya elektronik yollarla bulunmalıdır. dört (4) oy ve üç (3) Memur). Takımın iş yapması için yeterli çoğunluk gereklidir. Bu Yönetmelik içinde başka bir yerde tanımlanmadığı sürece, Takım tarafından alınan kararlar, toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile veya yeter sayı belirlendikten sonraki toplantıda elektronik yollarla verilir. Çekirdekten az olsa bile, herhangi bir sayıda üye zaman zaman toplantıyı erteleyebilir.
 2. Oy kullanan her üye, toplantıda sunulan her teklif üzerine Takımın bir toplantısında oy kullanma hakkına sahiptir. Her üyenin oyu eşit olarak değerlendirilir. Uzatma koşulları sırasında ve diğer üyeler tarafından önceden onaylandıktan sonra, Üye kendi yerine bir toplantıya katılmak üzere bir vekil tayin edebilir ve Üyenin belirtilen toplantı için oy yetkisine sahip olabilir.

Bölüm 7. Liderlik Takımı Eylemi Olarak Çoğunluk Eylemi. Yeterli çoğunluğun bulunduğu usulüne uygun olarak düzenlenen bir toplantıda hazır bulunan ve çoğunluk tarafından alınan veya alınan her türlü fiil veya karar, Ana Sözleşme, bu Tüzük veya kanun hükümleri daha büyük veya daha az gerektirmedikçe Ekibin eylemidir. bir konunun kurul tarafından onaylanması için yüzde veya farklı oy kullanma kuralları.

Bölüm 8. Başkan. Takımın atanmış bir Başkanı olmayacak. Bunun yerine, Başkan rehber olarak hizmet verecek ve toplantılar gerçekleştirecektir. Sekreter ile çalışan Başkan, bir sonraki Takım toplantısı için bildirimleri göndermek ve bir sonraki toplantı için gündemi geliştirmek ve dağıtmaktan sorumludur. Cumhurbaşkanı ayrıca akışın yönlendirilmesinden ve toplantının düzeninin sağlanmasından da sorumludur.

Bölüm 9. Toplantıların Yürütülmesi. Ekibin toplantılarına Başkan veya onun yokluğunda Başkan tarafından seçilen bir Memur veya üye başkanlık eder ve söz konusu toplantı için Başkan olarak görev yapar. Kurum Sekreteri, yokluğunda, başkanın Toplantı Sekreteri olarak başka bir kişiyi ataması koşuluyla, Takımın tüm toplantılarının Sekreteri olarak hareket edecektir.

Bölüm 10. Üyelerin Gayri resmi Faaliyetleri. Ekibin veya herhangi bir komitenin toplantısında yapılmasına izin verilen veya yapılmasına izin verilen her türlü işlem, yazılı bir onay, böyle bir eylemi ortaya koyan bir onay oyu tüm üyeler tarafından veya durum olarak imzalanırsa toplantı olmadan yapılabilir. söz konusu komitenin kendi konusuyla ilgili oy kullanmaya yetkilendirilmiş üyeleri olabilir.

Bölüm 11. Toplantılar. Liderlik Ekibi toplantıları, toplantı bir icra oturumu olmadıkça tüm yönetişim ekibi üyelerine açıktır ve davet yoluyla komite üyelerine açıktır. Yönetişim ekibi üyeleri, ekibin veya komitenin yıllık, düzenli veya özel toplantılarına, bir konferans telefonu veya toplantıya katılan herkesin aynı anda duyabileceği benzer bir iletişim ekipmanı aracılığıyla katılabilirler. Bu katılım, toplantıda bizzat varlık gösterecektir.

MADDE IX. GÖZETİM EKİBİ

Bölüm 1. Genel. Gözetim Ekibi başlangıçta beş (5) üyeden oluşur. Liderlik Ekibi'nin çoğunluk oyu ile Gözetim Ekibi en fazla yedi (7) üyeye genişletilebilir. Başlangıçta atanan Gözetim Ekibi üyelerinin ilk döneminden sonra, tüm üyeler beş yıl görev yapar. İlk randevuda bir üye beş yıl, iki üye üç yıl ve iki üye iki yıl görev yapar. Daha sonra Liderlik Ekibi tarafından süresi sona eren üyenin yerini doldurmak üzere bir randevu yapılacaktır. Gözetim Ekibi'nin bir üyesi üst üste en fazla iki dönem görev yapabilir, bundan sonra en az (1) yıl boyunca oturmaları gerekir. Yeniden atama veya kaldırma, tüm Direktörlerin ve tazminatsız Görevlilerin çoğunluk oyu ile yapılır.

Bölüm 2. Görevler. Gözetim Ekibi, Liderlik Ekibi, Finans Ekibi veya her ikisini de, Gözetim Ekibinin iyi niyetle inandığı herhangi bir sorunu ortaya çıkarma aciliyetine dayanarak makul bir zaman dilimi içerisinde bir toplantı yapmasını talep etme yetkisine sahip olacaktır. ele alinan. Gözetim Ekibi ayrıca, Liderlik Takımının eşit oyu olduğu ve Gözetim Ekibinin kararının bağlayıcı olacağı ve eşitliği bozacağı hususlarda oy kullanır. Gözetim Ekibi, bir dış muhasebeci ile birlikte, Kurumun defterlerini ve kayıtlarını uygun gördükleri ancak üç yılda bir az olmamak üzere denetleyecektir.

MADDE X. FİNANS TAKIMI

Bölüm 1. Genel. Finans Ekibi üç (3) üyeden oluşur. Başlangıçta atanan Finans Ekibi üyelerinin ilk döneminden sonra, tüm üyeler üç yıl görev yapacaklardır. İlk randevuda bir üye üç yıl, bir üye iki yıl ve bir üye bir yıl görev yapar. Bundan sonra her yıl Liderlik Ekibi tarafından süresi dolan üyenin koltuğunu doldurmak üzere bir randevu yapılacaktır. Finans Ekibinin bir üyesi en fazla iki ardışık dönem sunabilir, bundan sonra en az (1) yıl boyunca oturmaları gerekir. Yeniden atama veya kaldırma, tüm Direktörlerin ve tazminatsız Görevlilerin çoğunluk oyu ile yapılır.

Bölüm 2. Görevler. Finans Ekibi, şirket fonlarının velayetine sahip olacaktır. Makbuz ve ödemelerin tam ve doğru hesaplarını tutmak veya saklamak için Sayman ile birlikte çalışacak ve Kurumun depozitindeki tüm kurumsal paraları ve diğer değerli etkileri ya da kredisine yatıracak ya da yatırılmasını isteyeceklerdir. Kurumun depozitoları ve talep üzerine Kurumun işlemlerini ve mali durumunu Liderlik Ekibine iletecektir. Liderlik Ekibi, altı ayda bir incelenmek üzere Finans Ekibine önerilen bir bütçe sunacaktır. Finans Ekibi, önerilen harcamaların Kurumun misyonunu desteklemesini sağlamak için bütçeyi gözden geçirir ve bütçeyi onaylar veya Liderlik Ekibine revizyonlar sağlar. Liderlik Ekibi kendi takdirine bağlı olarak, bütçenin dışında veya altı aylık bütçeye ek olarak belirli bir amaç için paraya ihtiyaç olduğunu belirlerse, Liderlik Ekibi paraların amacını Finans Ekibine sunacaktır. Finans Ekibi, bu fonların onaylanması veya onaylanmaması konusunda tamamen takdir yetkisine sahiptir. Finans Ekibi, bir önceki mali yıl için Kurum işleri hakkında yıllık bir rapor hazırlanmasını denetleyecek ve her yıllık toplantıda tüm yönetişim ekiplerine sunacaktır.

MADDE XI. KOMİTELER

Bölüm 1. Genel. Liderlik Ekibi, on iki (12) üyenin tamamının oyu ile, burada açıklanan gerekli komitelere ek olarak bir (1) veya daha fazla komite atayabilir ve atayabilir. Ayrıca, Cumhurbaşkanı kendi başına bir destek komitesine üye atama hakkına sahiptir. Bir komitenin tüm kararları ve eylemleri Liderlik Ekibi tarafından gözden geçirilir. Bu tür bir komitenin ve yetki devresinin atanması ve atanması, Liderlik Takımını veya herhangi bir üyeyi yasalarca kendisine verilen herhangi bir sorumluluktan kurtarmaya yönelik olarak faaliyet göstermeyecektir. Liderlik Ekibi veya Başkan'ın böyle bir yetki devri burada belirtildiği şekilde yapılırsa, bu Yönetmelikte, Ana Sözleşme'de, Florida Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluş Yasası'nda veya bu şekilde yetki verilen yetki, bu komiteye atıfta bulunulacaktır.

MADDE XII. TAZMİNAT

Kurum, herhangi bir eylemin savunulması ile ilgili olarak kendisi tarafından makul ve makul bir şekilde yapılan tüm masraflara karşı, herhangi bir Liderlik Takımı üyesi, Gözetim Ekibi üyesi, Finans Ekibi üyesi, herhangi bir komite üyesi veya eski Takım veya komite üyesini tazmin eder, bu tür bir eylemde, davada veya davada karara bağlandığı hususlar hariç olmak üzere, bir Takım veya komite üyesi olması ya da üyesi olması nedeniyle parti yaptığı dava veya dava açma veya dava açma, dava açma veya dava açma Görevin yerine getirilmesinde ihmal veya suistimalden sorumlu olmak. Bu tazminat, Esas Sözleşme veya herhangi bir Yönetmelikte öngörülen veya başka türlü öngörülen herhangi bir tazminat hariç değildir. Kurum, bu tazminat amacıyla sigorta veya benzeri bir cihaz satın almaya yetkilidir.

MADDE XIII. MALİ YÖNETİM

Bölüm 1. Mali Yıl. Şirketin mali yılı, Liderlik Ekibi tarafından kabul edilecek yıl olacaktır.

2 bölümü. Defterler ve Hesaplar. Kurum, defterleri ve hesap kayıtlarını doğru ve eksiksiz tutacak ve Liderlik Ekibi ile Liderlik Ekibi'nin yetkisine sahip herhangi bir komitenin işlemlerinin tutanaklarını tutacaktır. Bu tür defter ve kayıtlar, Liderlik Ekibi karar gereği herhangi bir yasa gerekliliğine tabi olmadığı sürece, Kurumun genel merkezinde tutulmalıdır. Kurumun tüm defterleri ve kayıtları, herhangi bir yönetim ekibi üyesi tarafından herhangi bir makul amaç için, herhangi bir uygun amaç için denetlenebilir.

Bölüm 3. Raporlar. Yıllık toplantıdan sonra her yıl Liderlik Takımı, Kurumun mali raporlarını kamuoyunun incelemesine açık hale getirecektir. Denetlenmiş mali raporlar mevcutsa, denetlenmiş bilanço ile gelir ve gider tablosu kullanılır.

Bölüm 4. Kontroller ve Onay. Kurumun herhangi bir depozitindeki fonları veya kredileri üzerindeki tüm çekler ve taslaklar, zaman zaman Liderlik Ekibinin kararı ile belirlenecek olan Görevliler tarafından imzalanır. Şirkete ödenecek tüm çekler, senetler, alacak senetleri, ticari kabuller, taslaklar ve diğer borçluluk kanıtları, depozito, indirim veya tahsilat amacıyla, Kurumun bu tür Görevlileri tarafından veya bu şekilde onaylanacaktır. zaman zaman Liderlik Takımı'nın kararı ile belirlenir. Liderlik Takımı, yukarıda belirtilen amaçların herhangi biri için belirtilen şartlar altında faks imzalarının kullanılmasını sağlayabilir.

Bölüm 5. Araçların Yürütülmesi. Liderlik Ekibi, Şirket adına ve Kurum adına yürütme yetkisine sahip olacak Ekip Üyesini, herhangi bir sözleşme, borç, not veya diğer borçluluk veya delil veya vekaletname veya İmza ve icra, Liderlik Ekibi tarafından Kurumun başka bir Memuruna veya Temsilcisine açık bir şekilde devredileceği durumlar hariç, Kurum. Yetkili olmadıkça, hiçbir Görevli, Acente ya da çalışan, Şirketi herhangi bir şekilde bağlayacak, kredisini rehinleyecek ya da herhangi bir amaç ya da tutardan yükümlü kılacak güce ya da yetkiye sahip olmayacaktır.

Bölüm 6. Bağlılık Bonoları. Liderlik Ekibi, şirket fonlarının gözetimine veya kontrolüne sahip olan Memurların ve Kurumun diğer yönetişim Ekibi üyelerinin yeterli sadakat tahvilleri vermesini isteyebilir. Bu tür tahvillerin primi Kurum tarafından ödenebilir.

Bölüm 7. Kredilere Karşı Yasak. Kurum, Kurumun hiçbir Memuruna veya Müdürüne borç veremez.

Bölüm 8. Hediyeler. Liderlik Ekibi, Kurum adına, genel amaç için veya Kurumun herhangi bir özel Amacı için herhangi bir katkı, hediye, vasiyet veya tasarıyı kabul edebilir.

Bölüm 9. Krediler. Kurum hiçbir finansal kuruluştan veya başka bir kuruluştan borç para alamaz. Gideri karşılayacak geniş cari varlıklar olması durumunda, Kurumlar için kredi kartı kullanılabilmesi haricinde, tüm harcamalar dönen varlıklardan yapılacaktır.

Bölüm 10. Harcama Gereksinimi. İlk üç yıllık kuruluştan sonra, Kurumun, her mali yılda Kurumun amacını destekleyen faaliyetlere (maaşlar dahil) en az% 85'ini, Liderlik Ekibi gelecekteki belirli bir satın alma veya faaliyet için belirlenmiş bir fon oluşturacak. Belirlenen tüm fonların belirlenmiş bir limiti olmalıdır. Fonun amacı artık mevcut değilse, fondaki paralar, fonun amacının iptal edildiği yıl için% 85 harcama gereksinimine dahil edilmelidir. Mali yılın sonunda,% 85 harcama gereksinimini aşan fonlar varsa, paralar bir sonraki mali yıla devredilebilir, ancak gelecekteki bir satın alım için ayrılmadıkça beşinci mali yılın sonuna kadar kullanılması gerekir. veya etkinlik.

Bölüm 11. Gayrimenkul ve Taşıtlar. Kurumun herhangi bir tür gayrimenkul veya motorlu taşıt satın alması yasaktır, ancak buradaki hiçbir şey Kurumun gayrimenkul veya motorlu taşıt kiralamasını yasaklayamaz.

MADDE XIV. VERİLMESİ

Bölüm 1. Standart. II.Korintoslular 9: 7: “Kalbinde amaçladığı gibi herkes, öyleyse vermesine izin ver; isteksizce ya da zorunlulukla değil: Tanrı neşeli bir vereni sever. ”

Bu yazı, Kurum'un verme öğretisinin temelidir. Ağ bursları, katılımcıların doğrudan Kuruma gönderilmesi için verdikleri toplamaları toplamayacaktır. Ağ bursları, katılımcılara doğrudan Kuruma nasıl verilecekleri konusunda talimat verebilir.

Bölüm 2. Özel Veriler. Kurum, Ağ burslarını özel bir finansal ihtiyaç konusunda bilgilendirebilir (bu, Kurumun amacı ve bursların olabileceği (ancak, kar amacı gütmeyen 501 (c) (3) kuruluşları yöneten yasalar ile uyumlu olmalıdır) olmalıdır. özel bir teklif toplamak ve Kuruma göndermek için gerekli değildir).

Bölüm 3. Hayır Kurumu Katkı Vergisi Yardımı. Kurum ofisinde federal olarak belirlenen eşiği karşılayan bireysel yardım bağışları bir makbuz alacaktır ve bir bireyin Federal Gelir Vergisi iadesine hayırsever katkı olarak iddia edilebilir. Ağ bursları tarafından yerel amaçlarla alınmak, fonları alan bursun sorumluluğudur ve Kurumun burslar içinde bu amaçlarla yapılan ödemeler için makbuz sağlaması gerekmez.

MADDE XV. MENTORLAMA VE MİSYONEL PROGRAMLAR

Bölüm 1. Mentorluk Programı OIKEOS mentorluk programları, II Timoteos 2: 2: “Ve pek çok tanık arasında beni duyduğun şeyler, aynı şey sadık adamlara da bağlı, başkalarına da öğretebilecek.” Katılımcılar, diğer kişilere talimat vermek ve onlara hizmet etmek için her bir bireyi kişisel olarak geliştirmeleri için talimat veren ve yönlendiren farklı ve nitelikli liderlerle çeşitli ortamlarda kişisel etkileşim yoluyla İncil'e gönüllü olarak (Word tabanlı) katılmaya gönüllü olurlar.

Bölüm 2. Misyonerlik Programı OIKEOS misyoner programları başlangıçta İsa Mesih tarafından Elçilerin İşleri 1: 8: Ama siz iktidar alacaksınız, bundan sonra Kutsal Ruh size geliyor: ve hem Kudüs'te hem de tüm Judaea'da ve Samaria'da ve dünyanın en büyük kısmına şahit olacaksınız. Tanık olarak, istekli katılımcılar, Mesih İsa'da Tanrı'nın lütfu hakkında iyi haberleri paylaşarak ve öğreterek başkalarıyla etkileşimde bulunmak için öncelik ve çabaya odaklanmak üzere bir süre görevlendirilir.

MADDE XVI. FİKRİ MÜLKİYET

Katılımcılar (yönetişim ekibi üyeleri dahil) tarafından üretilen tüm fikri mülkiyet, şirketin değil, eserin üreticisinin (“yaratıcısı”) mülkiyetindedir.

MADDE XVII. IRC 501 (c) (3) VERGİ MUAFİYETİ HÜKÜMLERİ

Bölüm 1. Faaliyetlere İlişkin Sınırlamalar. Bu Kurumun faaliyetlerinin önemli bir kısmı propagandanın yürütülmesi veya mevzuatın [İç Gelir Kanununun 501 (h) Bölümünde aksi belirtilmedikçe) etkilenmeye çalışılmayacaktır ve bu Kurum katılmayacaktır veya herhangi bir kamu görevlisi adayı adına veya ona karşı herhangi bir siyasi kampanyaya (ifadelerin yayınlanması veya dağıtılması dahil) müdahale etmek. Bu Tüzüğün diğer hükümlerine bakılmaksızın, bu Kurum, (a) İç Gelir Kanununun 501 (c) (3) altında federal gelir vergisinden muaf bir şirket tarafından veya (b) yürütülmesine izin verilmeyen hiçbir faaliyette bulunamaz. ), İç Gelir Kanunu'nun 170 (c) (2) Bölümü uyarınca katkıları düşürülebilen bir şirket tarafından.

Bölüm 2. Özel Satın Alma Yasağı. Bu Kurumun brüt kazancının hiçbir kısmı, üç yönetim ekibinden, Memurundan veya diğer özel kişilerden yararlanamaz veya bunlara dağıtılamaz, ancak Kurum, verilen hizmetler için makul tazminat ödemeye yetkilidir. bu Kurumun amaçlarına uygun ödeme ve dağıtımlar yapabilir.

MADDE XVIII. ÇÖZÜNME

Bölüm 1. Prosedür. Kurum, Florida Kâr Amacı Gütmeyen Şirketler Yasası'nda belirtilen prosedürlere göre feshedilir.

Bölüm 2. Varlıkların Dağılımı. Kurumun yükümlülükleri yerine getirildikten veya sağlandıktan sonra, Şirketin kalan varlıkları, Kurum'un muaf tutulma amaçlarından bir veya daha fazlasını kolaylaştırmak için elden çıkarılacaktır. Varlıklar, değiştirildiği şekliyle 501 İç Gelir Kanunu'nun 3 (c) (1986) Bölümü kapsamında bir veya daha fazla muaf amaç için dağıtılacaktır. Elden çıkarılamayan bu tür varlıklar, Kurumun merkez ofisinin bulunduğu ilçe yetkili mahkemeleri tarafından, sadece bu tür amaçlar için veya bu tür amaçlar için düzenlenen ve işletilen bu tür kurum veya kuruluşlar tarafından elden çıkarılacaktır.

MADDE XIX. YASA DEĞİŞİKLİĞİ

Bölüm 1. Değişiklik. Kanun hükümlerinde aksi belirtilmedikçe, bu Yönetmelikler veya bunlardan herhangi biri değiştirilebilir, değiştirilebilir veya yürürlükten kaldırılabilir ve her üç yönetişim ekibinin en az üçte ikisinin oyu ile yeni Yönetmelikler kabul edilebilir.

MADDE XX. İNŞAAT VE ŞARTLAR

Bu Tüzüğün hükümleri ile bu Şirketin Ana Sözleşmesi arasında herhangi bir çelişki olması halinde, Ana Sözleşme hükümleri uygulanır. Bu Tüzüğün hükümlerinin veya bölümlerinin herhangi bir nedenle uygulanamaz veya geçersiz olması halinde, bu Tüzüğün geri kalan hükümleri ve bölümleri bu tür holdinglerden etkilenmeyecektir. Bu Yönetmelikte yer alan Ana Sözleşmeye yapılan atıflar, bu Devletin Sekreteri'ne dosyalanan ve bu Kurumun yasal varlığını tespit etmek için kullanılan bu Şirket Ana Sözleşmesi'ne yapılacaktır. Bu Yönetmelikte İç Gelir Kodunun bir bölümüne veya bölümlerine yapılan tüm atıflar, zaman zaman değiştirilen 1986 İç Gelir Kanunu'nun bu bölümlerine veya gelecekteki herhangi bir federal vergi kodunun ilgili hükümlerine yapılacaktır.

MADDE XXI. MUHTELİF HÜKÜMLER

Bu Yönetmelikteki başlıklar yalnızca kolaylık ve referans amaçlıdır ve hiçbir şekilde bu hükümlerin hiçbirini tanımlamaz, sınırlamaz veya anlamlandırmaz.

Bu Yönetmelikler aslında Liderlik Ekibi tarafından sekizinci Ağustos günü planlanan bir toplantıda kabul edildi. Üç Yönetişim Ekibinin her birinin oybirliğiyle yapılan oylama ile Ağustos 2018'un dördüncü günü değiştirildi. Liderlik Takımı ve diğer iki Yönetişim Takımının temsilcileri tarafından oyların yirminci 2019 günü yeniden değiştirildi.