Yönetmelikler

OIKEOS Hristiyan Ağı Tüzüğü (8/8/22)

(A 501 (c) (3) Kamu Yardım ve Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluş)

MADDE I. ADI

Bu kuruluşun adı: OIKEOS Christian Network (bundan böyle "Şirket" olarak anılacaktır) olacaktır.

MADDE II. GİRİŞ

Kurumun yönetimi, Liderlik Ekibi, Gözetim Ekibi ve Finans Ekibi olmak üzere 3 ekipten oluşacaktır. Bu 3 ekip, münhasıran değil, birlikte Şirketin yönetimini oluşturur. Kurumun yönetimi, ağdaki bir burs veya yerel grubun yerel özerkliğinden farklıdır. Kurumsal yönetişim, karar verme ekiplerinin yetkileri üzerinde kontrol ve dengeye sahip olması ilkesine dayanmaktadır. Her takıma, üzerinde anlaşmaya varılan sınırlar dahilinde (tüzüklerde detaylandırıldığı gibi veya 3 takımın tümünün rızasıyla) bir dereceye kadar özerklik verilir. Herhangi bir tek taraflı yetki konsolidasyonunu önlemek için 3 takımın her biri için kontroller ve dengeler mevcuttur. Finans Ekibi sorgulama yapabilir ve gerekirse herhangi bir harcamayı reddedebilir. Liderlik Ekibi ayrıca, alınan herhangi bir kararı sorgulayabilecek ve gerekirse sorunu çözmek için üç ekibi toplantıya çağırabilecek Gözetim Ekibinden kontrol ve dengelere sahiptir. Böyle bir toplantı çağrılır ve katılanların çoğunluk kararıyla sonuçlanmazsa, her takımın oy çokluğu tek bir oyu oluşturur ve bu tür konularda 2'te 3'si konuyu karara bağlar. Liderlik Ekibi içinde, günlük operasyonları koordine eden ve uygun şekilde üç ekipten danışmanla organizasyonun yönünü yönlendiren 5 Görevli (Yönetici Ekip Üyesi) bulunur. Yönetim ekibi atamalarının oylanması dışında Yönetici Ekibin Liderlik Ekibi toplantılarında oy hakkı yoktur. Liderlik Ekibinin oy kullanan üyeleri, Yönetim Ekibini üçte iki oyla geçersiz kılabilir. Başkan veya görevlendirdiği kişi, liderlik toplantısı gündemlerini yönetir ve organizasyonla ilgili konularda Liderlik Ekibi, Gözetim Ekibi ve Finans Ekibi'ni güncel tutar. Finans Ekibi, Finans Ekibini üçte iki oyla geçersiz kılabilecek olan Gözetim Ekibi tarafından kontrol edilir ve dengelenir.

MADDE III. OFİSLER VE ACENTALAR

Bölüm 1. Müdürlük. Şirketin ana ofisi 845 E. New Haven Avenue, Melbourne, Florida 32901 adresinde yer alacaktır. Şirket, Liderlik Ekibi tarafından belirlenecek yerlerde başka ofislere ve iş yerlerine sahip olabilir.

Bölüm 2. Kayıtlı Ofis. Bu Şirketin Kayıtlı Ofisinin ve bu adresteki Temsilcinin adresi: Arias Bosinger, PLLC, 845 E. New Haven Avenue, Melbourne, Florida 32901.

Bölüm 3. Kayıtlı Temsilci. Kayıtlı Temsilcinin bu Şirkete karşı sorumluluğu aşağıdakilerle sınırlıdır:

Kayıtlı Temsilci, Kuruma gönderilen veya Kuruma iletilen tüm resmi bildirimleri, iletişimleri veya yasal süreçleri Kurumun bilinen son adresine postalayacak, e-postayla gönderecek veya teslim alınmasını sağlayacaktır.

MADDE IV. AMAÇ, KAPSAM VE YETKİ

Bölüm 1. Amaçlar. İncil eğitim yaşamın yeni bir arada bir yürüyüş için organizasyonun amacıdır. Tanrı'nın lütfu ve Mesih'teki kimlikleri özgürce paylaşan inananlar içindir. Her mümin, kutsal ruh armağanının birleştirici gücünde, Tanrı'nın iyi, kabul edilebilir ve mükemmel iradesini tatmin ettiğini kanıtlayarak büyür. Tanrı'nın ailesinde tüm inananların kardeş olarak paylaştıkları İsa Mesih'in ortak inancına dayanan karşılıklı saygı, her müminleri Tanrı Sözü'ne göre özellikle Mesih'in bedeninde öğrenmeye, olgunlaşmaya ve işlev görmeye teşvik eder.

Şirket, 501 tarihli İç Gelir Kanunu'nun 3 (c) (1986) Bölümü kapsamında, sadece yardım, dini ve eğitim amaçlı düzenlenmiştir.

Bölüm 2. Kapsam. Şirketin, hizmet verilenlere değer ve faydayı ve devam edip etmeyeceğini belirlemek için üç yıllık bir inceleme yapması gerekir. Ekipler üzerindeki kontroller ve dengeler, gözetim için oluşturulacak ve sürdürülecektir. Liderliği zenginleştirme veya akıl hocalığı, Mukaddes Kitap eğitiminin sürekliliği için çok önemlidir, bu nedenle yeni ekip üyelerini tanıtmak esastır. Fikri mülkiyet hakları, onlara katkıda bulunan kişilere aittir. Kaynaklar, daha büyük toplantılar, sosyal yardım, liderlik zenginleştirme kursları ve ziyaretler yoluyla Mukaddes Kitap eğitimi için paylaşılır. Yerel düzeyde yaşayan Söz'ü desteklemeye odaklanma öncelik olarak sürdürülecektir. Ağ oluşturma, web sitesi, periyodik toplantılar, konferanslar, kurslar, bakanlık ziyaretleri veya uygun görülen diğer faaliyetler tarafından desteklenen destek ve ortak fayda içindir.

Bölüm 3. Yetkiler. Kurum aşağıdaki yetkilere sahiptir:

 1. Bir fonu veya fonları ve kişisel mülkleri almak ve sürdürmek, gelir ve gelirin tamamını veya bir kısmını yukarıdaki madde IV, Bölüm 1'de belirtilen amaçlar için kullanmak ve uygulamak.
 2. Bir veya daha fazla ofise sahip olmak ve işlerini Florida Eyaleti veya Liderlik Ekibi tarafından belirlenebilecek başka herhangi bir yerde yürütmek ve sürdürmek.
 3. Florida Kar Amacı Gütmeyen Şirketler Yasası'nda belirtilen bu yetkilerin tümüne sahip olmak ve bunları kullanmak. Tek başına veya diğer şirketler, firmalar veya bireylerle ilişkili olarak yukarıda IV.Madde, Bölüm I'de belirtilen yetkilerden herhangi birinin gerçekleştirilmesi veya ilerletilmesi için gerekli olan her şeyi, gerekli ve her şeyi yapmak; ve yukarıda belirtilen amaçlarla veya bunların herhangi bir kısmı ya da bir kısmı ile ilgili ya da bunlarla bağlantılı ya da bunlarla bağlantılı olan, bunlarla ilişkili ya da bunlarla bağlantılı diğer her türlü fiili ya da fiili, şeyi ya da şeyi yapmak;

MADDE V. ÜYELİK

Kurumun üyesi ve Kurum'un sermaye stoku yoktur.

MADDE VI. HÜKÜMET EKİPLERİ

Bölüm 1. Giriş. Üç yönetim ekibi olacaktır: Liderlik Ekibi, Gözetim Ekibi ve Finans Ekibi.

Bölüm 2. Nitelikler. Tüm yönetim ekibi üyeleri gerçek kişiler olacaktır. Belirli bir evli çiftin yalnızca bir eşi, üç yönetim ekibinden herhangi birinde görev yapabilir. Kuruluşun büyümesinin gelecekteki bir noktasında, Liderlik Ekibi, belirli bir evli çiftin yalnızca bir eşinin, yalnızca herhangi biri üzerinde değil, üç yönetim ekibinden herhangi birinde görev yapabileceğini belirleyebilir. Bir üye, Kurumun amaçlarına ve faaliyetlerine ilgi göstermeli ve zamanını, tavsiyesini, becerisini, enerjisini ve Kurumu ve amaçlarını ve faaliyetlerini ilerletmek için desteğini bağışlamakla ilgilenmelidir.

Bölüm 3. Seçim/Atanma. Bundan sonra tarif edilecektir.

Bölüm 4. İstifa; boş pozisyonlar; Kaldırma; Devamsızlık.

 1. Herhangi bir yönetim ekibi üyesi, yazılı veya sözlü bildirimde bulunarak herhangi bir zamanda istifa edebilir. Bu istifa, burada belirtilen tarihte yürürlüğe girecektir; ve aksi belirtilmedikçe, bu istifanın kabulü, bunun yürürlüğe girmesi için gerekli olmayacaktır.
 2. Herhangi bir yönetişim takımında ara dönem istifa, görevden alınma, ölüm veya başka bir sebeple meydana gelen herhangi bir boşluk, Liderlik Ekibi'nin oy hakkı (tazminatsız) üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyu ile doldurulur. Boşluğu doldurmak için seçilen bir üye, selefinin görev süresinin dolmamış süresi için seçilir. Boşluğu doldurmak üzere seçilen bir üyenin görev süresi, seçimle başlar.
 3. Atanan Üyelerin Kaldırılması.Bildirim, bir toplantının amacının bir yönetişim ekibi üyesinin görevden alınmasını dikkate almak olduğunu gösterdiğinde, Kurumun Liderlik Ekibi'nin bir toplantısında, herhangi bir yönetişim ekibi üyesi, tarafın oyu ile sebep gösterilmeden görevden alınabilir. Liderlik Ekibinin en az üçte ikisi.
 4. Bir yönetişim ekibi üyesinin, yaşam koşullarının zaman zaman katılımı engelleyebileceği anlayışıyla planlanmış Yönetim toplantılarına aktif olarak katılması ve hazır bulunması zorunludur. Ayrıca, durumu ve/veya ihtiyaçları tartışmak üzere Başkana veya diğer yönetişim ekibi üyelerine ulaşmak için herhangi bir 65 aylık dönemdeki toplantıların en az %12'ini Yönetişim toplantılarına yerleştirmeyi zor bulan bir yönetişim ekibi üyesinin de görevi vardır. ve bir bütün olarak bireysel ve ekip üyeleri için mümkün olan en iyi çözümü belirlemek.

MADDE VII. LİDERLİK EKİBİ (YÖNETİM KURULU)

Bölüm 1. Sayılar ve Görev Koşulları. Kurumun ticari işleri, faaliyetleri ve mülkiyeti yönlendirilecek, yönetilecek ve kontrol edilecek ve Kurumun yetkileri, oy hakkına sahip yedi (7) üyeden oluşan Liderlik Ekibine (“Ekip”) verilecek ve kullanılacaktır. beş (5) oy hakkı olmayan üye (bundan böyle Yönetim Ekibi olarak anılacaktır) yönetim ekiplerinin (bundan sonra açıklanacağı üzere Liderlik ekibi, Gözetim ekibi ve Finans ekibi) tüm oy kullanan üyelerinin oy çokluğu ile seçilir. Sayıda herhangi bir azalma, herhangi bir görevdeki üyenin görev süresini kısaltmayacaktır. İlk atanan üyelerin ilk döneminden sonra, tüm üyeler beş yıl süreyle görev yapacaktır. Başlangıçta atanan Liderlik Ekibinde bir yıl görev yapan iki oy hakkı bulunan üye, üç yıl için görev yapan iki oy hakkı bulunan üye ve beş yıl için görev yapan üç oy hakkı bulunan üye bulunur. Ardından, görev süresi dolan oy kullanan üyelerin koltuklarının doldurulması için seçim yapılacak. Liderlik Takımının bir üyesi, en fazla iki ardışık dönem görev yapabilir ve sonrasında en az bir (1) yıl görevden alınmaları gerekir. Yönetim Ekibi, günlük operasyonları koordine eder ve uygun şekilde her üç ekipten danışmanla organizasyonun yönünü yönlendirir. Liderlik Ekibi toplantılarında, üç yönetişim ekibinden herhangi birindeki boş kadroların doldurulması, Finans Komitesi ve Gözetim Ekibine üye atanması ve Kurum için personel işe alınmasıyla ilgili kararlar dışında oy hakları yoktur. Liderlik Ekibinin oy kullanan üyeleri, Yönetici Ekibini beş oyla geçersiz kılabilir. Başkan veya vekil(ler) liderlik toplantısı gündemlerini yönetir ve organizasyonla ilgili konularda Liderlik, Gözetim ve Finans ekiplerini güncel tutar. Yönetici ekip üyeleri yıllık olarak değerlendirilir ve oy kullanan Liderlik Ekibi üyelerinin, Gözetim Ekibi üyelerinin ve Finans Ekibi üyelerinin oy çokluğu ile onay alarak hizmete devam edebilir. Belirli bir İcra Ekibi üyesinin ek bir yıl daha devam etmesi yönetim ekiplerinin çoğunluğu tarafından onaylanmazsa, yönetim ekibi bir yedek Görevli seçecektir. Yönetici ekibinin nasıl çalıştığına dair içgörü sağlamak, yeni bir bakış açısı sağlamak ve Liderlik Ekibinin oy kullanan üyelerinin nasıl çalıştığına dair anlayışı genişletmek için, yönetici ekibin bir üyesi, liderlik ekibinin bir üyesi ile bir süre için pozisyon takası yapabilir. belirtilen süre. Her biri ticaret yaptığı ekip üyesinin tüm sorumluluklarını ve yetkilerini üstlenecektir. Liderlik Ekibi (12'nin tamamı) yer değiştirecek ekip üyelerini seçecek ve ticaret için süreyi belirleyecektir. Bir kez seçildikten sonra, oy kullanan yedi Liderlik Ekibi üyesinin çoğunluğunun oyu gerekir.

Bölüm 2. Yönetim Ekibi.

 1. Başkan, Kurumun CEO'su olarak görev yapacak ve Kurumun ticari faaliyetlerinin ruhsal gözetimine ve genel gözetimine sahip olacak, tüm Takım toplantılarını yürütecek ve tüm takımları kurumsal ilerleme ve konular hakkında bilgilendirecektir.
 2. Başkan Yardımcı (lar) ı, Başkan tarafından öngörülen veya onun yokluğunda kendi adına ve Başkan tarafından delege edildiği gibi görev ve yetkilere sahiptir.
 3. Sekreter, Liderlik Takımı toplantılarının tutanaklarını bu amaçla verilen kayıt defterlerinde tutar veya tutar; tüm bildirimlerin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ve yasaların gerektirdiği şekilde verildiğini görecektir; ve Kurumun kayıtlarının sorumlusu olacaktır. Sekreter, diğer Takım üyelerinin onayına tabi olarak, Takımın bir parçası olmayan birini dakikalar içinde yardımcı olması için atama hakkına sahiptir.
 4. Sayman, Kurumun mali kayıtlarını tutmaya veya talep üzerine Finans ekibine herhangi bir veya tüm mali kayıtların tutulmasına neden olur. Sayman, Takımın bir parçası olmayan birini, diğer Takım üyelerinin onayına tabi olarak Kurumun mali kayıtlarının tutulmasına yardımcı olmak üzere atama hakkına sahiptir.

Bölüm 3. Yetkiler ve Görevler. Ekip, Kurumun işlerinin idaresi ve Kurumun varlık ve faaliyetlerinin yönetimi ve işletilmesi için gerekli, uygun veya uygun tüm yetki ve görevlere sahip olacak ve yasalarca yasaklanmayan tüm fiil ve şeyleri yapabilir ve yerine getirebilir. Yasası, Ana Sözleşme veya bu Tüzük. Kurumun bu görev ve yetkileri aşağıdakileri içermekle birlikte bunlarla sınırlı değildir:

 1. Şirketi ve faaliyetlerini yöneten politikaları oluşturmak ve gözden geçirmek.
 2. Kurumun işleyişi için yeterli kaynakların sağlanması.
 3. Yeterli muhasebe ve finansal prosedürlerin oluşturulması ve denetlenmesi.
 4. Kurumun amaç ve amaçlarını teşvik etmek ve Kurumu bu amaç ve amaçlara göre değerlendirmek.
 5. Şirket adına atanan Yönetici Ekip Üyeleri; ve Şirketin ulaşmak istediği ölçütleri belirlemek.
 6. İcra Ekibi tarafından sunulan misyoner hediyeler için tüm önerileri gözden geçirin ve Finans Ekibinin girdisine tabi olarak ek bilgileri onaylayın, reddedin veya talep edin.
 7. Belirlenen kriterlere ulaşılıp ulaşılmadığını belirlemek ve Kuruma devam edilip edilmeyeceğini tartışmak için Kurumu periyodik olarak gözden geçirin. Kriterler, üç yönetişim ekibinin her biri tarafından belirlenebilen ve yıllık toplantıda tartışılabilen en az beş (5) açık olumlu sonuç göstergesidir. Tartışmadan sonra yönetim ekiplerinin çoğunluğu devam etmeyi kabul ederse, OIKEOS, Kurumun bir sonraki gözden geçirmesine kadar devam edecektir.

Bu Yönetmelikte aksine hüküm bulunmasına rağmen, Liderlik Takımı, Birleşik Devlet'in 501 (c) (3) Bölümü kapsamındaki Federal gelir vergisinden muaf bir kuruluş tarafından yürütülmesine izin verilmeyen Kurum adına herhangi bir faaliyet gerçekleştirme yetkisine sahip değildir. Birleşik İç Gelir Kodu.

Bölüm 4. Aday Gösterme ve Seçim.  Bir Yönetişim Ekibi pozisyonu boş olduğunda veya bir boş pozisyona yaklaştığında, tüm yönetişim ekibi üyelerine başkan tarafından bilgi verilir ve olası bir ikameyi aday göstermeleri için en az iki haftalık bir süre verilir. Adaylık son tarihinden sonra, tüm adayların bir listesi, oylamaları için tüm yönetim ekibi üyelerine dağıtılacaktır. Tercihen bu yıllık toplantıda gerçekleşecek. Boş pozisyonun bir sonraki yıllık toplantıdan önce doldurulması gerekiyorsa, Finans Ekibi ve Gözetim ekibi, Liderlik Ekibi toplantısına katılmaya davet edilecektir. Toplantı sırasında (yıllık veya Liderlik ekibi) adaylar hakkında bir tartışma yapılacaktır. Yıllık toplantıda veya Liderlik ekibi toplantısında yapılan tartışmadan sonra, yönetim ekibi üyesini seçmek için bir oylama yapılacaktır. Her yönetim ekibi üyesinin bir oy hakkı olacaktır. Atama için %75 çoğunluk gereklidir. Seçimden sonra başkan, yeni seçilen ekip üyesini bilgilendirecek ve kişinin bu kapasitede hizmet vermeye istekli ve yetenekli olup olmadığını soracaktır. Reddederlerse, en fazla ikinci oyu alan kişiye pozisyon teklif edilir.

Bölüm 5. Tazminat.   Ekibin oy kullanan tüm üyeleri, görevlerini yerine getirirken yaptıkları harcamaların makul bir şekilde ilerlemesine veya geri ödenmesine izin verilmesi dışında herhangi bir ücret ödemeden hizmet edecektir.

MADDE VIII. LİDERLİK EKİBİ TOPLANTILARI

Bölüm 1. Toplantı Yeri. Ekibin olağan veya özel toplantıları, Kurumun ana ofisinde veya Ekibin zaman zaman sanal da dahil olmak üzere belirleyebileceği başka bir yerde yapılacaktır.

Bölüm 2. Yıllık Toplantı. Ekibin yıllık toplantısı, kararla Ekip farklı bir zaman belirlemedikçe, her yılın Kasım ayında Florida'da yapılacaktır.

Bölüm 3. Düzenli Toplantılar. Yıllık toplantıya ek olarak, Takımın düzenli toplantıları yılda en az sekiz (8) kez veya Takım veya Başkanın belirleyeceği daha sık aralıklarla yapılacaktır.

Bölüm 4. Toplantı Bildirimi. Ekibin her toplantısının bir bildirimi, yukarıda açıklandığı gibi toplantı türüne göre Memurlardan biri tarafından elektronik olarak postalanacaktır. Bildirimde, toplantının amacı ve toplantının elektronik olarak yapılması halinde içeri arama veya görüntülü arama talimatlarını içeren saat ve yer belirtilecektir. Böyle bir bildirim bu toplantı ve herhangi bir erteleme için yeterli olacaktır.

Bölüm 5. Nisap ve Oylama.

 1. Görevlilerin çoğunluğu ve Ekibin oy kullanan yedi (7) üyesinin tamamının bir toplantıda, bir toplantıda (toplamda en az yedi (7) üye olarak tanımlanır) yüz yüze veya elektronik yollarla bulunması gerekir. dört (4) oy ve üç (3) Subay). Ekibin iş yapabilmesi için bir nisap gereklidir. Bu Yönetmelikte başka bir yerde tanımlanmadıkça, Ekip tarafından kararlar, toplantı yeter sayısı oluşturulduktan sonra şahsen veya elektronik araçlarla hazır bulunan oy kullanan üyelerin çoğunluğu ile alınacaktır.
 2. Oy kullanan her üye, Ekip toplantısında sunulan her teklif üzerine oy kullanma hakkına sahiptir. Her üyenin oyu eşit ağırlıktadır. Hafifletici hallerde, üye yazılı vekaletname ile oy kullanabilir.

Bölüm 6. Liderlik Takımı Eylemi Olarak Çoğunluk Eylemi. Yeterli çoğunluğun bulunduğu usulüne uygun olarak düzenlenen bir toplantıda hazır bulunan ve çoğunluk tarafından alınan veya alınan her türlü fiil veya karar, Ana Sözleşme, bu Tüzük veya kanun hükümleri daha büyük veya daha az gerektirmedikçe Ekibin eylemidir. bir konunun kurul tarafından onaylanması için yüzde veya farklı oy kullanma kuralları.

Bölüm 7. Başkan. Takım Başkanı olarak atanmayacaktır. Bunun yerine, Başkan veya görevlendirdiği kişi rehberlik edecek ve toplantıları yönetecektir. Sekreter ile birlikte çalışan Başkan, bir sonraki Ekip toplantısı için bildirimleri göndermek ve bir sonraki toplantının gündemini geliştirmek ve dağıtmaktan sorumludur. Başkan aynı zamanda akışı yönlendirmekten ve toplantının düzenini sağlamaktan da sorumludur.

Bölüm 8. Toplantıların Yürütülmesi. Ekibin toplantılarına Başkan veya onun yokluğunda Başkan tarafından seçilen bir Memur veya üye başkanlık eder ve söz konusu toplantı için Başkan olarak görev yapar. Kurum Sekreteri, yokluğunda, başkanın Toplantı Sekreteri olarak başka bir kişiyi ataması koşuluyla, Takımın tüm toplantılarının Sekreteri olarak hareket edecektir.

Bölüm 9. Toplantılar. Liderlik Ekibi toplantıları, toplantı bir yönetici oturumu olmadığı sürece tüm yönetim ekibi üyelerine açıktır ve ekip üyelerine davet yoluyla açıktır. Yönetim ekibi üyeleri, toplantıya katılan tüm kişilerin aynı anda birbirini duyabileceği bir konferans telefonu veya benzeri iletişim ekipmanı aracılığıyla Ekibin herhangi bir yıllık, düzenli veya özel toplantısına katılabilir. Bu katılım, toplantıda bizzat bulunmayı teşkil edecektir.

MADDE IX. GÖZETİM EKİBİ

Bölüm 1. Genel. Gözetim Ekibi başlangıçta en az üç (3) üyeden oluşacaktır. Başlangıçta atanan Gözetim Ekibi üyelerinin ilk döneminden sonra, tüm üyeler beş yıllık dönemler için görev yapacaklardır. İlk atamada bir üye beş yıl, iki üye üç yıl ve iki üye iki yıl görev yapacak. Daha sonra, görev süresi dolan üyenin koltuğunu doldurmak için Liderlik Ekibi tarafından bir atama yapılacaktır. Gözetim Ekibinin bir üyesi, en fazla iki ardışık dönem görev yapabilir ve sonrasında en az (1) yıl görevden alınmaları gerekir. Yeniden atanma veya görevden alma tüm Yönetim Kurulu üyelerinin oy çokluğu ile yapılır.

Bölüm 2. Görevler. Gözetim Ekibi, Liderlik Ekibinden, Finans Ekibinden veya her ikisinden, konunun aciliyetine göre makul bir süre içinde Gözetim Ekibinin iyi niyetle yapılması gerektiğine inandığı herhangi bir konuyu gündeme getirmesini talep etme yetkisine sahip olacaktır. ele alinan. Gözetim Ekibi ayrıca, Liderlik Ekibinin beraberlik oyu aldığı, Gözetim Ekibinin kararının bağlayıcı olacağı ve beraberliği bozacağı herhangi bir konuda oy kullanacaktır.

MADDE X. FİNANS TAKIMI

Bölüm 1. Genel. Finans Ekibi üç (3) üyeden oluşacaktır. İlk atanan Finans Ekibi üyelerinin ilk döneminden sonra, tüm üyeler üç yıl süreyle görev yapacaklardır. İlk atamada bir üye üç yıl, bir üye iki yıl ve bir üye bir yıl görev yapacak. Bundan sonra her yıl, görev süresi sona eren üyenin koltuğunu doldurmak için Liderlik Ekibi tarafından bir atama yapılacaktır. Finans Ekibinin bir üyesi üst üste en fazla iki dönem görev yapabilir ve sonrasında en az (1) yıl görevden alınmaları gerekir. Yeniden atanma veya görevden alma tüm Yönetim Kurulu üyelerinin oy çokluğu ile yapılır.

Bölüm 2. Görevler. Sayman, Finans Ekibinin gözetiminde kurumsal fonların gözetimine sahip olacaktır. Makbuzların ve ödemelerin tam ve doğru hesaplarını tutmak veya tutulmasını talep etmek için Sayman ile birlikte çalışacaklar ve tüm kurumsal paraları ve diğer değerli etkileri Kurumun adına ve kredisine yatıracak veya yatırmalarını talep edeceklerdir. Kurumun emanetçileri ve Kurumun işlemleri ve mali durumu hakkında talep üzerine Liderlik Ekibine bir hesap vereceklerdir. Liderlik Ekibi, gözden geçirilmesi için altı ayda bir Finans Ekibine önerilen bir bütçe sunacaktır. Finans Ekibi, önerilen harcamaların Kurumun misyonunu desteklemesini sağlamak ve bütçeyi onaylamak veya Liderlik Ekibine revizyonlar sağlamak için bütçeyi gözden geçirecektir. Liderlik Ekibi kendi takdirine bağlı olarak, bütçe dışında veya altı aylık bütçeye ek olarak belirli bir amaç için paraya ihtiyaç duyulduğunu belirlerse, Liderlik Ekibi paraların amacını Finans Ekibine sunacaktır. Finans Ekibi, bu fonların onaylanması veya onaylanmaması konusunda tam takdir yetkisine sahip olacaktır. Finans Ekibi, önceki mali yıl için Kurumun işlerine ilişkin yıllık bir raporun hazırlanmasını denetleyecek ve her yıllık toplantıda tüm yönetim ekiplerine sunacaktır. Bir dış muhasebeci içerebilen Finans Ekibi, her üç yılda bir olmak üzere, uygun gördükleri şekilde Kurumun defterlerini ve kayıtlarını denetleyecektir.

MADDE XI. DESTEK EKİPLERİ

Bölüm 1. Genel. Liderlik Ekibi, oy kullanan tüm üyelerin oy çokluğu ile bir (1) veya daha fazla destek ekibi belirleyebilir ve atayabilir. Ayrıca, Başkanın kendi başına bir alt ekibe üye atama hakkı vardır. Destek ekiplerinin tüm kararları ve eylemleri Liderlik Ekibi tarafından gözden geçirilecektir. Bu tür destek ekiplerinin atanması ve atanması ve yetki devri, Liderlik Ekibini veya herhangi bir bireysel üyeyi kanunla kendisine yüklenen herhangi bir sorumluluktan kurtarmaya çalışmayacaktır. Liderlik Ekibinin veya Başkanın bu tür bir yetki devri burada belirtildiği şekilde yapılırsa, bu Tüzük, Ana Sözleşme, Florida Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluş Yasası veya ilgili diğer herhangi bir yasa veya yönetmelikte yer alan Liderlik Ekibine yapılan tüm atıflar. bu şekilde devredilen yetki, bu tür destek ekiplerine atıfta bulunduğu kabul edilecektir.

MADDE XII. TAZMİNAT

Kurum, herhangi bir eylemin savunulması ile ilgili olarak kendisi tarafından makul ve makul bir şekilde yapılan tüm masraflara karşı, herhangi bir Liderlik Takımı üyesi, Gözetim Ekibi üyesi, Finans Ekibi üyesi, herhangi bir komite üyesi veya eski Takım veya komite üyesini tazmin eder, bu tür bir eylemde, davada veya davada karara bağlandığı hususlar hariç olmak üzere, bir Takım veya komite üyesi olması ya da üyesi olması nedeniyle parti yaptığı dava veya dava açma veya dava açma, dava açma veya dava açma Görevin yerine getirilmesinde ihmal veya suistimalden sorumlu olmak. Bu tazminat, Esas Sözleşme veya herhangi bir Yönetmelikte öngörülen veya başka türlü öngörülen herhangi bir tazminat hariç değildir. Kurum, bu tazminat amacıyla sigorta veya benzeri bir cihaz satın almaya yetkilidir.

MADDE XIII. MALİ YÖNETİM

Bölüm 1. Mali Yıl. Kurumun mali yılı, takvim yılına dayalı olacaktır.

Bölüm 2. Defterler ve Hesaplar. Şirket, hesapların defterlerini ve kayıtlarını doğru ve eksiksiz tutacak ve Liderlik Ekibinin ve Liderlik Ekibinin herhangi bir yetkisine sahip herhangi bir komitenin işlemlerinin tutanaklarını tutacaktır. Bu tür tüm defterler ve kayıtlar, Liderlik Ekibi, herhangi bir kanun şartına tabi olarak, kararla aksini belirlemedikçe, Kurumun ana ofisinde tutulacaktır. Şirketin tüm defterleri ve kayıtları, herhangi bir makul zamanda herhangi bir uygun amaç için herhangi bir yönetim ekibi üyesi tarafından incelenebilir.

Bölüm 3. Kontroller ve Onay. Kurumun herhangi bir depozitosundaki fonları veya kredisi üzerindeki tüm çekler ve taslaklar, zaman zaman Liderlik Ekibinin kararı ile belirlenecek olan Memur(lar) tarafından imzalanacaktır. Kuruma ödenecek tüm çekler, senetler, alacak senetleri, ticari kabuller, poliçeler ve diğer borçluluk kanıtları, mevduat, indirim veya tahsilat amacıyla Kurumun bu Memur(lar)ı tarafından veya bu şekilde onaylanacaktır. zaman zaman Liderlik Ekibinin kararı ile belirlenecektir. Liderlik Ekibi, yukarıdaki amaçlardan herhangi biri için belirli koşullar altında faks imzalarının kullanılmasını sağlayabilir.

Bölüm 4. Araçların Yürütülmesi. Liderlik Ekibi, Şirket adına ve Kurum adına yürütme yetkisine sahip olacak Ekip Üyesini, herhangi bir sözleşme, borç, not veya diğer borçluluk veya delil veya vekaletname veya İmza ve icra, Liderlik Ekibi tarafından Kurumun başka bir Memuruna veya Temsilcisine açık bir şekilde devredileceği durumlar hariç, Kurum. Yetkili olmadıkça, hiçbir Görevli, Acente ya da çalışan, Şirketi herhangi bir şekilde bağlayacak, kredisini rehinleyecek ya da herhangi bir amaç ya da tutardan yükümlü kılacak güce ya da yetkiye sahip olmayacaktır.

Bölüm 5. Kredilere Karşı Yasak. Kurum, Kurumun hiçbir Memuruna veya Müdürüne borç veremez.

Bölüm 6. Krediler. Kurum hiçbir finansal kuruluştan veya başka bir kuruluştan borç para alamaz. Gideri karşılayacak geniş cari varlıklar olması durumunda, Kurumlar için kredi kartı kullanılabilmesi haricinde, tüm harcamalar dönen varlıklardan yapılacaktır.

Bölüm 7. Harcama Gereksinimi. Kuruluşun ilk üç yılından sonra, Şirket, olağanüstü hediyeler hariç olmak üzere, gelirlerinin çoğunu, her mali yılda Kurumun amacını destekleyen faaliyetlere harcamak zorundadır; Gelecekteki belirli bir satın alma veya faaliyet için belirlenmiş bir fon oluşturmak üzere Liderlik Ekibi. Bir zorunluluk olmasa da hedef, her mali yılda gelirlerin yaklaşık %85'ini harcamak olacak

Bölüm 8. Gayrimenkul ve Taşıtlar. Şirketin her türlü gayrimenkul veya motorlu taşıt satın alması yasaktır; ancak buradaki hiçbir şey Kurumun gayrimenkul veya motorlu taşıt kiralamasını yasaklamaz.

MADDE XIV. VERİLMESİ

 Standart. II Korintliler 9:7: “Her insan kalbindeki amacına göre versin, versin; isteksizce ya da zorunlu olarak değil; çünkü Tanrı sevinçle vereni sever."

Bu kutsal yazı, Şirketin verme konusundaki öğretisinin temelidir. Yerel gruplar, doğrudan Kuruma gönderilmek üzere katılımcıların bağışlarını toplamayacaktır. Yerel gruplar, katılımcılara doğrudan Şirkete nasıl verecekleri konusunda talimat verebilir.

MADDE XV. MENTORLAMA VE MİSYONEL PROGRAMLAR

Bölüm 1. Mentorluk Programı. OIKEOS mentorluk programları (örneğin, liderlik zenginleştirme, bakanlık ziyaretleri, vb.), aşağıda belirtilen modeli takip edecek şekilde tasarlanmıştır. II Timoteos 2: 2: “Ve pek çok tanık arasında beni duyduğun şeyler, aynı şey sadık adamlara da bağlı, başkalarına da öğretebilecek.” Katılımcılar, diğer kişilere talimat vermek ve onlara hizmet etmek için her bir bireyi kişisel olarak geliştirmeleri için talimat veren ve yönlendiren farklı ve nitelikli liderlerle çeşitli ortamlarda kişisel etkileşim yoluyla İncil'e gönüllü olarak (Word tabanlı) katılmaya gönüllü olurlar.

Bölüm 2. Misyonerlik Programı. OIKEOS misyoner programları başlangıçta İsa Mesih tarafından Elçilerin İşleri 1: 8: Ama siz iktidar alacaksınız, bundan sonra Kutsal Ruh size geliyor: ve hem Kudüs'te hem de tüm Judaea'da ve Samaria'da ve dünyanın en büyük kısmına şahit olacaksınız. Tanık olarak, istekli katılımcılar, Mesih İsa'da Tanrı'nın lütfu hakkında iyi haberleri paylaşarak ve öğreterek başkalarıyla etkileşimde bulunmak için öncelik ve çabaya odaklanmak üzere bir süre görevlendirilir.

MADDE XVI. FİKRİ MÜLKİYET

Katılımcılar (yönetişim ekibi üyeleri dahil) tarafından üretilen tüm fikri mülkiyet, şirketin değil, eserin üreticisinin (“yaratıcısı”) mülkiyetindedir.

MADDE XVII. IRC 501 (c) (3) VERGİ MUAFİYETİ HÜKÜMLERİ

Bölüm 1. Faaliyetlere İlişkin Sınırlamalar. Bu Kurumun faaliyetlerinin önemli bir kısmı propagandanın yürütülmesi veya mevzuatın [İç Gelir Kanununun 501 (h) Bölümünde aksi belirtilmedikçe) etkilenmeye çalışılmayacaktır ve bu Kurum katılmayacaktır veya herhangi bir kamu görevlisi adayı adına veya ona karşı herhangi bir siyasi kampanyaya (ifadelerin yayınlanması veya dağıtılması dahil) müdahale etmek. Bu Tüzüğün diğer hükümlerine bakılmaksızın, bu Kurum, (a) İç Gelir Kanununun 501 (c) (3) altında federal gelir vergisinden muaf bir şirket tarafından veya (b) yürütülmesine izin verilmeyen hiçbir faaliyette bulunamaz. ), İç Gelir Kanunu'nun 170 (c) (2) Bölümü uyarınca katkıları düşürülebilen bir şirket tarafından.

Bölüm 2. Özel Satın Alma Yasağı. Bu Kurumun brüt kazancının hiçbir kısmı, üç yönetim ekibinden, Memurundan veya diğer özel kişilerden yararlanamaz veya bunlara dağıtılamaz, ancak Kurum, verilen hizmetler için makul tazminat ödemeye yetkilidir. bu Kurumun amaçlarına uygun ödeme ve dağıtımlar yapabilir.

MADDE XVIII. ÇÖZÜNME

Bölüm 1. Prosedür. Kurum, Florida Kâr Amacı Gütmeyen Şirketler Yasası'nda belirtilen prosedürlere göre feshedilir.

Bölüm 2. Varlıkların Dağılımı. Kurumun yükümlülükleri yerine getirildikten veya sağlandıktan sonra, Şirketin kalan varlıkları, Kurum'un muaf tutulma amaçlarından bir veya daha fazlasını kolaylaştırmak için elden çıkarılacaktır. Varlıklar, değiştirildiği şekliyle 501 İç Gelir Kanunu'nun 3 (c) (1986) Bölümü kapsamında bir veya daha fazla muaf amaç için dağıtılacaktır. Elden çıkarılamayan bu tür varlıklar, Kurumun merkez ofisinin bulunduğu ilçe yetkili mahkemeleri tarafından, sadece bu tür amaçlar için veya bu tür amaçlar için düzenlenen ve işletilen bu tür kurum veya kuruluşlar tarafından elden çıkarılacaktır.

MADDE XIX. YASA DEĞİŞİKLİĞİ

Bölüm 1. Değişiklik. Kanun hükümlerinde aksi belirtilmedikçe, bu Tüzük veya bunlardan herhangi biri değiştirilebilir, tadil edilebilir veya yürürlükten kaldırılabilir ve yönetim ekiplerinin her birinin en az %75'inin oyu ile yeni Tüzük kabul edilebilir.

MADDE XX. İNŞAAT VE ŞARTLAR

Bu Tüzüğün hükümleri ile bu Şirketin Ana Sözleşmesi arasında herhangi bir çelişki olması halinde, Ana Sözleşme hükümleri uygulanır. Bu Tüzüğün hükümlerinin veya bölümlerinin herhangi bir nedenle uygulanamaz veya geçersiz olması halinde, bu Tüzüğün geri kalan hükümleri ve bölümleri bu tür holdinglerden etkilenmeyecektir. Bu Yönetmelikte yer alan Ana Sözleşmeye yapılan atıflar, bu Devletin Sekreteri'ne dosyalanan ve bu Kurumun yasal varlığını tespit etmek için kullanılan bu Şirket Ana Sözleşmesi'ne yapılacaktır. Bu Yönetmelikte İç Gelir Kodunun bir bölümüne veya bölümlerine yapılan tüm atıflar, zaman zaman değiştirilen 1986 İç Gelir Kanunu'nun bu bölümlerine veya gelecekteki herhangi bir federal vergi kodunun ilgili hükümlerine yapılacaktır.

MADDE XXI. MUHTELİF HÜKÜMLER

Bu Yönetmelikteki başlıklar yalnızca kolaylık ve referans amaçlıdır ve hiçbir şekilde bu hükümlerin hiçbirini tanımlamaz, sınırlamaz veya anlamlandırmaz.

Bu Tüzük, ilk olarak, Liderlik Ekibi tarafından planlanmış bir toplantıda 2018 Ağustos'unun sekizinci gününde kabul edilmiştir. Bunlar, Ağustos 2019'un dördüncü gününde, üç Yönetim Ekibinin her birinin oybirliği ile değiştirilmiştir. Liderlik Ekibinin ve diğer iki Yönetim Ekibinin temsilcilerinin oy çokluğu ile Ocak 2020'nin yirminci gününde yeniden değiştirildi. Bunlar, Ağustos 2022'nin sekizinci gününde, planlanan bir toplantıda Liderlik Ekibinin oy çokluğu ile değiştirildi.

____________________________________________________

Başkan

____________________________________________________

Sekreter